راهنمای انجام آزمایش الکتروفورز هموگلوبین

خواهشمنداست جهت انجام بهتر و اصولی تر تست الکتروفورز هموگلوبین نکات زیر رعایت شود:

-ترتیبی اتخاذ گردد که روزی که قراراست نمونه ها را به ازمایشگاه کوثر بفرستید بیماران نمونه گیری شوند.

-حجم نمونه ها کمتر از ۲٫۵ سی سی نباشد.

-بلافاصله پس از نمونه گیری لام خون محیطی شمارش گلبولی و اندکس های RBC را تهیه نموده و همراه نمونه خون ارسال فرمایید.

-از ارسال نمونه های لیز و حجم کمتر از ۲٫۵ سی سی  ویا کهنه خودداری فرمایید.