راهنمای انجام آزمایش های انعقادی وانتقال آنها

( خارج از آزمایشگاه وبرای بیماران بستری و مکان هایی که امکان انجام سانتریفوژ را ندارند.)

شامل پروتیین Sو پروتیین C, آزمایشAPCR

D.dimer,FDP,Fibrinogen,pt,ptt.  و….

۱- نمونه حتما در لوله های مخصوص آزمایشگاه که در اختیار شما قرارداده شده گرفته شود.

۲-نمونه میبایست از دستی که به سرم و انژیوکت هپارینه متصل نمیباشد جمع اوری گردد.

۳-پس از نمونه گیری لوله مورد نظر چندبار با وارونه کردن ارام مخلوط گردد.(حدود ۱ دقیقه)

۴-به محض نمونه گیری نمونه باید به دور از گرما یا سرما در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد به ازمایشگاه فرستاده شود .