راهنمای انجام ازمایش ادرار راندوم

بهترین نمونه ادرارراندوم جهت انجام آزمایش ها نمونه ای است که بیمار اول صبح پس از بیدار شدن از خواب اخذ نماید  واگر در طول روز مجبور به نمونه گیری ادرار راندوم باشد بهتر است حداقل چندساعت از آخرین انجام ادرار گذشته باشد در این فاصله هم در حد معمول از مایعات استفاده گردد.