مقادیر بحرانی بخش الکتروفورز و انعقاد

Electrophoresis & Coagulation Department

مقادیری که در جدول قید شده اند مقادیر بحرانی هستند و ضرورت اقدامات فوری درمانی برای حفظ سلامتی بیمار می‌باشد.

High Low Hemostasis/Thrombosis(Coagulatin)
≥۴۶٫۳ second < 5 *PT
≥۸۵  second None *APTT
>800 mg/dl ≤۱۰۰ mg/dl *Fibrinogen
< 5 % *Factors 2 , 5 , 8 , 9 , 11
< 6 % *Factors 7
< 7 % *Factors 10