مقادیر بحرانی بخش بیوشیمی

 

Biochemistry Department

مقادیری که در جدول قید شده اند مقادیر بحرانی هستند و ضرورت اقدامات فوری درمانی برای حفظ سلامتی بیمار می‌باشد.

Unit High Low Age Biochemistry
 

μmol/L

 

 

≥ ۱۰۰

 ≥۲۰۰

None <1yrs

≥۱yrs

*Ammonia     
U/L > 250 None *Amylase
mg/ dL ≥ ۱۵ None <1yrs *Bilirubin , total (Newborns)
mg/dL > 13 < 6.5 *Calcium
mg/dL ≥۶ ≤۲ ≤۱yrs Calcium (Ionized)
mg/dL ≥۶٫۵ ≤۳ ≥۱yrs
μg/L > 0.1 None *Cardiac troponin T(cTnT)
μg/L ≥ ۰٫۳ None *Cardiac troponin І(cTn І)
mEq /L >115 <80 *Chloride
U/L ≥۱۰۰۰۰ None *CK
mg/ dL ≥ ۴۰۰ ≤ ۵۰ ۴≥Weeks *Glucose
mg/ Dl ≥ ۴۰۰ ≤ ۴۰ <4 Weeks *Glucose
mg/dL > 9.0 < 1.0 *Magnesium
mg/dL >9.0 ≤ ۱٫۰ mg/dL *Phosphorus
mEq /L >6.2 <2.8 *Potassium
mEq /L ≥۶٫۰ ≤۲٫۵ *Potassium (Newborns)
mEq /L ≥۱۶۰ ≤۱۲۰ *Sodium
mEq/L >1.6 None *Lithium
mg/dL > 100 < 5 *Urea(except dialysis patients)
 

 

mg/dl

 

 

≥۱٫۵

≥۲٫۰

≥۲٫۵

≥۳٫۰

≥ ۱۰

None ۱d-4w

۵w-23m

۲y-11y

۱۲y-15y

≥۱۶y

 

 

 

*Creatinine     

  

                                 

 

μg/dL ≥ ۵۰۰ None *Iron
mg/dl >300 < 30 CSF  Glucose*
mg/ dL > 45 None CSF Protein*
mosm/kg ≥۳۹۰ ≤۱۹۰ Osmolality(Calculation method)*
IU/L >4 None ACE(CSF)*
OCB Pos>4 band None (CSF)* IgG
تخریب BBB None (CSF)* Alb