مقادیر بحرانی بخش هماتولوژی

Hematology Department

مقادیری که در جدول قید شده اند مقادیر بحرانی هستند و ضرورت اقدامات فوری درمانی برای حفظ سلامتی بیمار می‌باشد.

High Low Age Hematology
≥ ۶۵  

≤ ۲۱

* HCT
≥۲۴٫۰g/dl

≥۲۰٫۰g/dl

≤۶٫۰g/dl

≤۶٫۰g/dl

۰-۷w

>7w

*Hb
>1000000 cu/mm <40000 cu/mm adult *Platelet count
>1000000 cu/mm <20000 cu/mm (pediatric) *Platelet count
>50000 cu/mm <2000 cu/mm *WBC
> 60 mm Hg < 20 mm Hg *Arterial pCO2
> 7.6 U < 7.25 U *Arterial pH
≤ ۴۰ mm Hg (adult ) *Arterial pO2
۹۰ mm Hg (SD=12) < 37 mm Hg (Newborns) *Arterial pO2
>40 mEq /L <15 mEq /L *Bicarbonate
Seen organisms Malaria
>100 cu/mm None *WBC in CSF

Presence of malignant cell or blast or any other body fluid

*Presence of blast cells , sickle cells

* New diagnosis of leukemia , sickle cell anemia , Aplastic crisis

*Incompatible cross match
*Positive direct & indirect anti globulin (Coombs ‘ ) test on cord blood
*Titers of significant RBC alloantibodies during pregnancy(IDC+)
*Transfusion reaction workup showing incompatible unit of transfused blood
*Failure to call within 72 hrs for Rh Ig after possible or known exposure to Rh- positive RBCs(IDC+)
PLT: در صورت قرار گرفتن در محدوده مقادیر بحرانی نمونه مجدداً با دستگاه دیگر چک می شود همچنین لام بیمار از نظر وجود Agg مورد بررسی قرار گرفته ودوباره شمارش می شود

Hb,HCT: در صورت قرار گرفتن در محدوده مقادیر بحرانی نمونه مجدداً با دستگاه دیگر چک می شود.همچنین همخوانی آن با لام نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

WBC: در صورت قرار گرفتن در محدوده مقادیر بحرانی نمونه مجدداً با دستگاه دیگر چک می شود.همچنین لام بیمار مورد بررسی قرار می گیرد.

*اگرافزایش شمارش گلبول های سفید به سبب وجود NRBC ها بود شمارش گلبول های سفید تصحیح شده واگر همچنان در محدوده بحرانی قرارداشت به بیمار اطلاع داده می شود.

ABG: در موارد بحرانی ABGنمونه مجدداً به دستگاه داده می شود.

Reference:

www.Aruplab.com ,  www.mayomedicallaboratories.com

Some data form Emmancipator K.Critical values .ASCP practice parameter .Am J Clin Pathol 1997,108 :24