راهنمای تهیه نمونه پلاسما سیتراته  ( PC )

 تهیه نمونه پلاسما سیتراته  ( PC )

پس ازخونگیری ( سرنگ یا سیستم  venoject )درون لوله تری سدیم سیترات ۱٫۰ مولار ( اگرسرنگ استفاده می‌شود سرسوزن خارج شده و خون به‌ آرامی ازکناره داخلی اضافه شود) حدود ۳-۵ دقیقه به‌آرامی مخلوط شود وحداکثرتا ۱۰دقیقه ( شاید با توجه به نوع آزمایش بلافاصله سانتریفوژانجام شود یا شاید نیاز به سانتریفوژ یخچال‌دارباشد) با دور ۳۰۰۰-۳۵۰۰ به‌ مدت ۱۰-۱۵ دقیقه سانتریفوژ شود، بلافاصله پلاسما برای انجام آزمایش، نگهداری یا انتقال جداسازی شود.

۹ part WB + 1 part citrate Na
for ESR : 4 part WB + 1 part citrate Na