راهنمای تهیه نمونه پلاسما هپارین ( PH )

  • تهیه نمونه پلاسما هپارین ( PH )
  • پس ازخونگیری ( سرنگ یا سیستم Venoject ) درون لوله هپارین‌دار ( اگرازسرنگ استفاده می‌شود سر سوزن خارج شده وخون به‌آرامی ازکناره داخلی لوله اضافه شود ) حدود ۳ تا ۵ دقیقه به‌آرامی مخلوط شود و حداکثرتا ۱۰ دقیقه( شاید نیاز به سانتریفوژ یخچال‌دار باشد و یا با توجه به نوع آزمایش می‌بایست بلافاصله سانتریفوژ انجام شود ) دور سانتریفوژ ۳۰۰۰ – ۳۵۰۰ rpm به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه توصیه شده است ( شاید با توجه به نوع آزمایش تغییرکند ) و بلافاصله پلاسما جدا شده و جهت انجام آزمایش، نگهداری انتقال نمونه اقدام گردد.
  • Heparin 15 IU /  ۱ ml WB