راهنمای تهیه لام سیتولوژی ازمایعات بدن

مایع نمونه گیری شده را درون ظرف نمونه با سروته کردن یا مخلوط کردن یکنواخت میکنیم.اگرحجم مایع کمتر از ۵ میلی لیتر باشد هم حجم آن اتانول ۷۰% اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم و اگر بیشتر از  ۵ میلی لیتر باشد دو میلی لیتر از نمونه را با دو میلی لیتر از اتانول ۷۰%(به مقدار مساوی)داخل لوله ازمایش مخلوط کرده وسانتریفیوژ میکینیم(برای مایعات رقیق مثل ادرار .مایعات نخاعی و…۱۵ دقیقه دور ۳۰۰۰rpm وبرای مایعات غلیظ ۱۰ دقیقه با همان دور مناسب است.)

از رسوب انتهای لوله حداقل ۳ عدد لام گستره نازک (بیضی شکل)تهیه  ودر هوای اتاق خشک شود(فیکستاتیو نیاز ندارد) روی هرلام نام بیمار تاریخ تهیه و نوبت نمونه را قید فرمایید.

در ضمن میتوانید لام های تهیه شده در چند نوبت نمونه را در یک نوبت ارسال نمایید.مدت زمان ماندگاری لام ها در دمای اتاق حداقل یک ماه است.

چنانچه دسترسی به سانتریفیوژکردن و تهیه لام ندارید میتوانید با همان شرایط گفته شده الکل ۷۰% اضافه کرده  و پس از مخلوط کردن در دمای یخچال (۲-۸ درجه سانتی گراد)نگهداری کنید تا در اولین فرصت تهیه ی لام صورت گیرد یا درنهایت در شرایط یخچالی ارسال گردد.

مدت زمان نگهداری مایعات در دمای محیط برای مایع نخاع حداکثر یک ساعت و سایر مایعات حداکثر یک ساعت و سایر مایعات حداکثر سه ساعت است و در دمای یخچالی به جز مایع نخاعی بقیه مایعات حداکثر ۲۴ ساعت پایداری دارند.

مدت زمان نگهداری مایعات بعداز اضافه کردن الکل ۷۰% حداکثر دو روز در دمای یخچال است.