راهنمای تهیه نمونه خون تام حاوی سیترات

  • تهیه نمونه خون تام حاوی سیترات
  • پس ازخونگیری ( سرنگ یا سیستم( venoject درون لوله سیترات سدیم دار ( اگر از سرنگ استفاده می‌شود سرسوزن خارج شده و خون به‌آرامی ازکناره داخلی لوله اضافه شود.) حدود۳ – ۵ دقیقه به‌ آرامی مخلوط شود و جهت انجام آزمایش، نگهداری و انتقال اقدام گردد.    
  • ۴ part WB + 1 part Citrate for ESR