روش اجرایی گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی

 

روش اجرایی گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی

 

۱- موضوع :
روش اجرایی گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی
۲- هدف :
 شناخت مقادیر بحرانی و غیر طبیعی، اطلاع موارد ستاره دار ،ارائه وتوصیه جهت پیگیری بیشتر موارد بدون ستاره
۳- اقدامات وابسته :
دانستن مقادیر نرمال و بحرانی آزمایشات
گرفتن سابقه مراجعات قبلی بیمار به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور (توسط منشی بخش)
دریافت شرح حال بیمار از مسئول پیگیری
۴- دامنه عملکرد :
 کلیه بخش ها یی که ازمایش انجام شده در انها دارای مقادیر بحرانی می باشد.
۵- مراحل اجرایی :
آشنایی به تعاریف زیر :
Critical Values (مقادیر بحرانی) به نتیجه ای اطلاق می شود که گزارش فوری ان ممکن است تاثیر به سزایی در حیات بیمار و یا تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد.
سابقه : بررسی سوابق آزمایشات بیمار در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
شرح حال : تماس با بیمار و دریافت اطلاعات بالینی در حد امکان
مقادیر غیر طبیعی : مقادیر خارج از محدوده نرمال تعریف شده در سیستم جوابدهی
پس از آماده شدن جواب بیمار در صورت وجود مقادیر بحرانی به این صورت عمل می شود :
اطمینان از صحت نمونه (کنترل مجدد نام بیمار با worklist ، شماره پذیرش ، لوله آزمایش بیمار و …)
اطمینان از درستی جواب (کنترل جواب ، صحت کنترل کیفی داخلی ، کنترل های آزمایش ، شرایط آزمایش ، تکرار مجدد تست در صورت امکان )
گرفتن سابقه از بیمار
– در صورت داشتن سابقه قبلی و گرفتن شرح حال و عدم تغییر جواب آزمایش نسبت به دوره ی قبل، به بیمار جهت دریافت جواب آزمایش اطلاع داده می شود.
– در صورت تغییر جواب آزمایش ( رو به وخامت ) و یا عدم مراجعه قبلی ( نداشتن سابقه ) در روند گزارش مقادیر بحرانی قرار می گیرد.
جواب آزمایش بیمار در فرم مربوطه ( برگه ثبت تماس مقادیر بحرانی FR-06-QA-007 ) ثبت گردیده و در اسرع وقت جهت گرفتن شرح حال توسط فرد انجام دهنده یا مسئول بخش ، یا منشی بخش به مسئول پیگیری مقادیر بحرانی ( سوپروایزر و یا کمک سوپروایزر ) از ساعت ۷ الی ۱۷ (جانشین : سوپروایزر و یا کمک سوپروایزر) ، از ساعت ۱۷ الی ۲۰ آقای مجیدی ( جانشین مسئول فنی آزمایشگاه ) تحویل نمایید.
شرح حال بیمار می باید در کوتاهترین زمان ممکن پس از اطلاع به مسئول پیگیری به بخش فنی گزارش گردد. در طی این مدت جواب در ورک لیست ثبت گردیده ولی باید مشخص گردد. ( با ماژیک های لایت سبز )

در صورت عدم دسترسی به شرح حال بیمار و یا عدم تطابق بین نتایج آزمایش و بالین بیمار بدین صورت عمل می گردد :
در بخش سرپایی : جواب بیمار در صورت امکان و توافق بیمار با نمونه مجدد و در غیر این صورت جواب گزارش گردد.
در بخش ارسالی : پس از گرفتن شرح حال ( مسئول در بخش ارسالی آقای بهنام ) ، جواب بیمار به همراه فرم تماس مقادیر بحرانی ( در بخشهای فنی که جواب در داخل بخش آماده می گردد ) تحویل بخش ارسالی می گردد و در سایر بخشها جواب به مسئول ثبت جواب در بخش جوابدهی تحویل شده تا پس از آماده نمودن به بخش ارسالی منتقل گردد. بخش ارسالی توسط فکس ( مسئول تعیین شده) و یا در صورت عدم امکان فکس نمودن به صورت گزارش تلفنی با کنترل دوطرفه ( با رعایت شرایط اطلاع تلفنی : توضیح جواب و شنیدن دوباره از شنونده و تأیید دوطرفه ) اطلاع داده می شود و سپس فرم در زونکن مخصوص در پذیرش نگهداری می گردد.
در صورت عدم دریافت سابقه یا شرح حال در بخش ارسالی جواب با Comment زیر گزارش می گردد.

Comment : Patient’s history & new sample for rechek were not available , more evaluation for urgent decision is recommended.

موارد بدون ستاره یا نیمه اورژانس که در جدول قید شده است را در ورک لیست انجام آزمایش مشخص گردیده و با Comment  مربوطه گزارش می گردد.

Comment 123 : This result is indicative for a semi-urgent decision and work up ; to prevent serious complications.

Comment موارد ستاره دار یا Critical Values :

Comment 122 : This critical result is indicative for an urgent decision and work up ; to prevent serious complications