زمان جوابدهی اورژانسی بخش بیوشیمی

زمان جوابدهی آزمایش های اورژانس بیوشیمی
نام تست مدت زمان جوابدهی
VBG ۱۰دقیقه پس از ورود نمونه به بخش
ABG فقط در حضور مسئول فنی  بخش انجام می شود.
Na/K/Ca/Cl حداقل ا ساعت پس از ورود نمونه به بخش
قند واوره وکراتینین ،

اسید اوریک،آمیلاز

۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
بیلیروبین وسایر آزمایش های معمول بیوشیمی ۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
بیلی روبین نوزادان ۲۰دقیقه پس از ورود نمونه به بخش
B-HCG در روال عادی ۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش انجام می گیرد.
کامل ادرار ۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
آزمایش مدفوع ۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
آزمایش OB

به روش ایمونواسی بدون نیاز به پرهیز غذایی

۳۰دقیقه پس از ورود نمونه به بخش