زمان جوابدهی اورژانسی بخش هماتولوژی

 زمان جوابدهی آزمایش های اورژانس هماتولوژی
نام تست مدت زمان جوابدهی
CBC بدون انجام diff(با نظر سوپروایزر آزمایشگاه) ۳۰ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش

در صورت انجام diff در صورت مورد دار بودن ۲ساعت پس از ورود نمونه به بخش

 

ESR ۱/۳۰ پس از ورود نمونه به بخش
Retic در صورت اطلاع به بخش ۱/۳۰ پس از ورود به بخش
G6PD Sufficient  کیفی ۱ ساعت پس از ورود نمونه  به بخش

Defficient کیفی ۱/۱۵ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش

Defficinent کمی ۳ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

BG.Rh Rh+ 2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

Rh-  ۳ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

LE ,OF,

sSugar,Ham

حداکثر ۳ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
NBT حداکثر ۳ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
کومبس مستقیم ۲ ساعت بعد از ورود نمونه به بخش
کومبس غیر مستقیم در صورت منفی بودن۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

در صورت مثبت بودن ۳ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

FDP ۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
گازهای خونی حداکثر ۲۰ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش