زمان جوابدهی اورژانسی سایربخش ها

زمان جوابدهی آزمایش های اورژانس انعقاد
نام تست مدت زمان جوابدهی 
PT,PTT ۳۰ دقیقه پس از ورود نمونه به بخش
زمان جوابدهی آزمایش های اورژانس میکروب شناسی
نام تست مدت زمان جوابدهی
گزارشات اسمیر به همراه جواب کشت  رد می شود مگر اینکه نامه از پزشک یا (اورژانس) داشته باشیم وبا بخش هماهنگ شده باشد.
نمونه گیری
نام تست مدت زمان جوابدهی
CT,BT حداکثر ۱۰ دقیقه پس از نمونه گیری از بیمار
نمونه گیری تست های اورژانسی بلافاصله پس از ورورد بیمار به بخش نمونه گیری
توزیع نمونه
نام تست مدت زمان جوابدهی
جداسازی نمونه های اورژانسی حداکثر ۳۰دقیقه بعد از نمونه گیری از بیمار
پذیرش وجوابدهی
۱٫ورود بیمار تا پذیرش

۲٫حاضرشدن جواب در بخش فنی تا تحویل به بیمار

۱۰دقیقه