مقادیر بحرانی بخش هورمون

  • Endocrinology Department
  • مقادیری که در جدول قید شده اند مقادیر بحرانی هستند و ضرورت اقدامات فوری درمانی برای حفظ سلامتی بیمار می‌باشد.
High Low Age Endocrinology
 

≥۷٫۸ng/dl

<50yrs *FT4(Free thyroxin)
 

≥۶ng/dl

≥۵۰yrs *FT4(Free thyroxin)