مقادیر بخش هورمون ۲

Immunology Department

مقادیری که در جدول قید شده اند مقادیر بحرانی هستند و ضرورت اقدامات فوری درمانی برای حفظ سلامتی بیمار می‌باشد.

Value Immunology
% <80 CH50
gr/L <0.09 C1Estrase inhibitor
IU/mL >300 Anti DNA
Titer ≥۱/۱۶۰ Indirec Pemphigus-Ab
Titer ≥۱/۱۶۰ AMA
Titer ≥۱/۳۲۰ ASMA
Index >15 Brucella-IgG
Titer ≥۱/۳۲۰ Wright
Titer ≥۱/۱۶۰ ۲ME
mg/dL

mg/dL

Low: <7any age

High: <20 adult

IgA
mg/dL Low : None

High:>2000

IgE
mg/dL  Low: <15 any age IgM
۰-۱ month ≤ ۲۰۰ mg/dL  

IgG

 

۲-۵ months ≤ ۱۵۰ mg/dL
۶-۱۱ months ≤ ۲۰۰ mg/dL
۱-۱۵ yrs. ≤۲۵۰ mg/dL
U/mL

U/mL

IF Persistent for 6 months

IgG >50

IgM >20

B2 Glycoprotein Ab IgG,IgM
Positive NMO(CSF)
Positive MOG(CSF)
Positive VZV G/M(CSF)
Positive Wright(CSF)
Positive VDRL(CSF)
Positive ANA(CSF)
Positive Mumps(CSF)
Positive Measls(CSF)
Positive Brucella (CSF)
Positive HAV-M