بیمه های طرف قرارداد

بانک تجارت بانک سپه بانک ملت بانک صادرات
بانک کشاورزی ایران - تکمیلی تامین اجتماعی خدمات درمانی
دانا - اصلی البرز
کمیته امداد امام خمینی دی