مدارک مورد نیاز جهت آزمایش

.مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش:

در مواقعی که آزمایش توسط پزشک درخواست میگرددعکس دار بودن دفترچه الزامی است.

درمورد درخواست آزمایش سلامت جنین توجه فرمایید ارائه آخرین جواب سونوگرافی الزامیست.

نسخه مورد درخواست بیمه ای در تمامی بیمه ها میبایست عاری از هرگونه قلم خوردگی- دورنگی و دوخطی و…باشد وبه ازای هراشکال باید پشت برگه نسخه یک مهر و یک امضا داشته باشد.

مدارک لازم برای بیمه های تکمیلی:

*بیمه دانا: کپی از صفحه اول دفترچه. کپی از کارت بیمه دانا در صورت دارابودن و کپی از نسخه آزمایش

*بیمه ایران:کپی از نسخه آزمایش

*بیمه البرز:کپی از صفحه اول آزمایش. کپی از نسخه آزمایش. کپی کپی برگه اول یا برگه دوم آزمایش و کپی کارت ملی

*بیمه ما:کپی از نسخه آزمایش و معرفی نامه از بیمه تکمیلی

                                               مراجعه کننده محترم

به اطلاع میرساند قوانین و مقررات سازمان های بیمه گر و تکمیلی دائما درحال تغییرند لذا بایستی قبل از مراجعه از آزمایشگاه سوال فرمایید.

                                                                         ۰۸۶۴۲۲۲۲۷۲۶

                                                                         ۰۸۶۴۲۲۲۶۶۹۷